Kaiapoi Grey Raven Scout Hall

Venue address

20 Sewell Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District