Kaiapoi Domain

Venue address

Ranfurly Street
Kaiapoi (North)
Kaiapoi
Waimakariri District