Kaiapoi Borough School

Venue address

Hilton Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District